HB Hybrid (ไฮบริด) >> Panasonic

ชนิดของแบตเตอรี่

1.CONVENTIONAL
แบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่น คุ้มค่า ทนงานหนัก เหมาะกับผู้ที่มีเวลาบำรุงรักษารถเป็นประจำ

- ทนต่อความร้อนของเครื่องยนต์ได้ดี
- กรณีใช้งานปกติ ควรดูแลระดับน้ำกลั่น เดือนละ 1 ครั้ง
- กรณีใช้งานหนักควรดูแลน้ำกลั่น ทุกๆ 15 วัน

2.Maintenanece-Free
แบตเตอรี่พร้อมใช้ มั่นใจไม่ต้องดูแลง่ายต่อการดูแลเพราะไม่ต้องเติมน้ำกลั่น

- กำลังไฟสตาร์ทสูง
- พร้อมใช้งานทันที
-ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน

3.Hybrid
        - ผสมผสานเทคโนโลยีระหว่างแบตเตอรี่ Conventional และ Maintenance free
        - พร้อมใช้ทันที
        - ง่ายต่อการดูแลรักษาเพราะมีรอบระยะเวลาเติมน้ำกลั่นที่นานกว่าแบบ CONVENTIONAL

4.Seal lead maintenance free
        - ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น มีความทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
        - เหมาะกับผู้ที่ไม่ต้องการดูแลรักษาแบตเตอรี่รถยนต์เลย

Data not found!